Resurs Bank

 


NP Motorservice kan i samarbejde med Resurs Bank tilbyde en enkel
og attraktiv finansiering.
Det er op til dig om du vil ansøge om finansiering af hele betalingen
eller en mindre del af den.

 

Hos Resurs Bank får du en række fordele, der gør det nemmere,
sikrere og mere bekvemt for dig som kunde: 

1. Nemt
Som ny kunde kan du udfylde låneansøgningen elektronisk. på denne  Link ansøgning

 

2. Hurtigt
Du får svar fra os i løbet af 15 minutter.

 

3. Ansvarligt
Vi interesserer os for om din økonomi kan bære.

 

4. Penge på lommen til det, du vil have
Du kan købe nu – og betale med små månedlige ydelser.

 

5. Valgfrit afdragstempo
Du kan fordele betalingen over 3 til 60 måneder, som det passer din økonomi.

 

6. Ikke behov for kaution
Du behøver ikke stille med en kautionist eller anden form for sikkerhed.

 

7. Indfri lånet, når du vil
Du kan altid betale dit lån ud, når du ønsker det.

 

8. Ingen udsving i renten
Du er sikret samme rente i hele lånets løbetid.

 


Lånebestemmelser:

1.
Renter, administrationsgebyr og andre gebyrer tilskrives lånekontoen månedsvis bagud. Stiftelsesgebyr 6% (minimum 500kr.) af lånebeløbet tilskrives ved oprettelsen. Renter beregnes hver måned på baggrund af lånekontoens saldo ultimo måneden, inklusive tidligere tilskrevne renter og gebyrer. Ud over forrentningen af selve lånebeløbet opkræves den aftalte rente således for hver påbegyndt måned af allerede påløbne renter og af samtlige gebyrer og omkostninger, der kan opkræves jævnfør lånebestemmelsernes pkt. 2 og 3. Alle beløb efter denne låneaftale, eksempelvis rentetilskrivninger, betalinger og gebyrer, afrundes til nærmeste hele krone.

2.
Hvis en månedlig ydelse ikke betales til tiden eller en betaling afvises eller tilbageføres på grund af manglende dækning, udsendes en rykkerskrivelse 3 dage efter den overskredne forfaldsdag, og herefter rykkerskrivelser med mindst 10 dages mellemrum, dog maksimalt 3 rykkerskrivelser, indtil betaling finder sted eller kravet tages til inkasso, jævnfør lånebestemmelsernes pkt. 3. Der pålægges et rykkergebyr for hver udsendt rykkerskrivelse i henhold til rentelovens bestemmelser. Rykkergebyret udgør p.t. 100 kr., men ændres som følge af ændringer i lovgivningen. Herudover kan Dan-Aktiv i tilfælde af misligholdelse af låneaftalen og efter fremsendelse af rykkerskrivelser, kræve  låntager for samtlige omkostninger til egeninkasso, fremmedinkasso, inkassooverdragelse og retslig inddrivelse, jævnfør rentelovens bestemmelser, samt udgifter til adresseforespørgsel i CPR-registret. Morarenter efter renteloven opkræves i det omfang debitorrenten ikke overstiger den til enhver tid gældende morarentesats.

Øvrige omkostninger, gebyrer m.v., der til enhver tid kan opkræves af Resurs Bank i relation til låneaftalens administration, omfatter:
- Gebyr for aftaleændringer 100 kr.
- Månedligt administrationsgebyr 25 kr. (opkræves i den månedlige ydelse)
- Betalingsservice gebyr p.t. 0 kr.
- Checkudstedelsesgebyr 120 kr.
- Kontramanderingsgebyr 150 kr.

Resurs Bank kan med tre måneders varsel ændre ovennævnte gebyrer, såfremt Resurs Bank omkostninger ved udførelsen af de underliggende services øges væsentligt.

3.

Såfremt låntager ikke betaler de forfaldne ydelser eller beløb på de aftale tidspunkter, foreligger der en væsentlig og hævebegrundende misligholdelse af låneaftalen, som vil berettige Resurs Bank til at opsige hele restgælden inkl. renter, pålagte gebyrer etc. med 10 dages varsel.

4.

Såfremt blot én låntager hævebegrundende misligholder andre kreditaftaler indgået med Resurs Bank , er Resurs Bank berettiget til at hæve denne aftale uden varsel.

5.

Hvis låntager afgiver insolvenserklæring, udsættes for udlæg eller anden kreditforfølgning eller tager fast ophold uden for Danmarks grænser, er Resurs Bank berettiget til - uanset opsigelsesvarslet - straks at betragte gælden som forfalden til betaling og indkræve denne.

6.

Hvis tilskrivning af gebyrer og renter medfører, at lånets oprindelige løbetid forlænges, forbeholder Resurs Bank sig ret til at forhøje den månedlige ydelse, således at den aftalte afviklingsperiode kan overholdes.

7.

Denne låneaftale er tillige at betragte som et gældsbrev, der kan tjene som grundlag for umiddelbar fuldbyrdelse i tilfælde af misligholdelse, jævnfør RPL §478, stk. 1, nr. 5. Resurs Bank er således berettiget til at anvende gældsbrevet som grundlag for lovmæssig inddrivelse uden forinden at opnå dom eller forlig.

8.

Modtager Resurs Bank den underskrevne kontrakt i kalendermåneden efter fremsendelse af kontrakten til kunden, vil kundens betalingsforpligtigelser blive forskudt med én måned i forhold til de ovenfor nævnte forfaldsdatoer.

9.
Resurs Bank har ret til at opbevare oplysninger om ansøger, herunder oplysninger om ansøgers kontoforhold, CPR-nummer, indtægtsforhold, boligforhold, ansættelsesforhold m.v. til brug for senere kreditvurderinger, vurdering af hensigtsmæssige inddrivelsesskridt i tilfælde af misligholdelse samt til statistiske formål, uanset om disse finder sted i Resurs Bank eller i et koncernforbundet selskab. Såfremt de opbevarede oplysninger videregives til et koncernforbundet selskab, forpligter Resurs Bank sig til at instruere dette selskab om at behandle oplysningerne som strengt fortrolige og alene at anvende oplysningerne til brug for ovennævnte aktiviteter. Oplysninger om låntager, som Resurs Bank måtte være i besiddelse af, er fortrolige og underlagt reguleringen i persondataloven. Låntager har efter persondataloven ret til at bede om indsigt i registrede oplysninger, at få rettet fejlagtige registrerede oplysninger samt at gøre indsigelse mod behandling af registrerede oplysninger. Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til Resurs Bank . 

10.
Låntagers navn, adresse og andre af låntagers afgivne oplysninger må anvendes af Resurs Bank til markedsføring overfor låntager. Låntager kan frabede sig dette ved henvendelse til Resurs Bank .

11.
Låntager har til enhver tid ret til uden omkostninger at modtage en amortiseringsplan.

12.
Låntager har til enhver tid ret til uden omkostninger at tilbagebetale skyldige beløb, samt ret til at hæve låneaftalen uden varsel ved henvendelse til Resurs Bank .

13.
Låntager har mulighed for at anmode om retsmægling ved skriftlig henvendelse ved låntagers lokale domstol. Låntager er ikke beskyttet af en garantiordning. Såfremt lånet er givet i forbindelse med finansiering af en vare, kan låntager tillige klage til Forbrugerklagenævnet.

14.
Låntager kan fortryde låneaftalen ved at underrette Resurs Bank indtil 14 dage efter låntager har skrevet under. Hvis låntager skriver skal brevet være sendt før fristens udløb. Ved at bruge anbefalet brev kan låntager sikre bevis for fortrydelsen. Hvis låntager benytter fortrydelsesretten, skal låntager kun betale lånebeløbet og påløbne renter. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal låntager tilbagebetale det lånte beløb.

15.
Lånet udbetales til debitor 1's NemKonto. Låntager kan ved henvendelse til Resurs Bank bede om at få lånet udbetalt per check mid betaling af checkgebyr. Resurs Bank indgiver en betalingsmeddelelse med dit CPR-nr. til NemKonto-systemet via vores bank. NemKonto-systemet påfører din NemKonto til betalingsmeddelelsen og returnerer den til banken. Herefter udbetaler banken beløbet til din NemKonto. Økonomistyrelsen er dataansvarlig for NemKonto-systemet. Formålet med databehandling er udbetaling af lånebeløbet til din NemKonto. Du kan ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registret indeholder om dig, ligesom du kan få vejledning til at rette eller slette oplysninger. Du kan selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk
 
16.
Resurs Bank er underlagt Forbrugerombudsmandens tilsyn.